maanantai 13. toukokuuta 2013

Finskt dotterbolags beskattning; ränteavdrag


UTLÄNDSKA FÖRETAGS DOTTERBOLAG I FINLAND


HÅRDARE  BESKATTNING  FR.O.M. 2014


Minimal bolagsbeskattning av utländska företags dotterbolag i Finland

Finland har varit ett ”skatteparadis” för multinationella bolag, men framöver blir det slut på det goda – eller åtminstone krävs det skickligare planering.  Den finska regeringen har nämligen  föreslagit en begränsning i företagens rätt att avdra räntekostnader. Finland har sen gammalt inte uppburit någon källskatt på räntebetalningar. Regeln har funnits i inhemsk skattelagstiftning och gällt betalningar till alla länder (även lågskatteländer och skatteparadis). Dessutom har vi inte haft begränsningar av s.k. tunn kapitalisering. Detta har möjliggjort kapitaliseringen av det finländska dotterbolaget med stora lån, vars räntor har varit avdragsgilla i Finland. Dessutom har utbetalningen av räntorna inte genererat finsk källskatt.Förändringar fr.o.m. 2014

Rätten att avdra räntor kommer att förändras fr.o.m. skatteåret 2014. Räntebetalningarna till ett svensk moder-/systerbolag  förblir avdragsgilla  med följande begränsningar:

* Om nettoränteutgifterna för skatteåret (= den del av ränteutgifterna som är större än ränteintäkterna) uppgår till högst 500 000 euro kan bolaget också dra av dem till fullt belopp.

* När nettoränteutgifterna överstiger 500 000 euro får de dras av till den del som de uppgår till högst 30 procent av justerat resultat av näringsverksamheten. Det maximala beloppet av icke avdragbara nettoränteutgifter är dock högst lika stort som beloppet av nettoränteutgifter mellan bolagen i intressegemenskap.

Begränsningarna gäller endast de bolag som betalar räntor till parter som är i intressegemenskap med det finländska dotterbolaget. Däremot räntebetalningarna t.ex. till en svensk bank förblir helt och hållet avdragsilla. Regeln gäller dock inte om det svenska moderbolaget har givit t.ex. en deposition som säkerhet.

Självfallet får  ränteutgifter fortfarande dras av till fullt belopp till de delar som motsvarar ränteinkomsternas belopp.

Slutsats

Det är uppenbart att de multinationella storbolagen kommer att kunna dra nytta av räntornas avdragbarhet eftersom de kan operera genom bankerna och p.g.a. deras intrikata system går det inte att öronmärka säkerheterna.

Mindre företag får lov att anpassa sina strukturer till att motsvara de nya reglerna. Tunn kapitalisering av det finländska dotterbolaget ger inte mera den beskattningsmässiga fördelen som man haft. Å andra sidan kommer bolagsskatten i Finland att sänkas till 20% vilket gör landet beskattningsmässigt konkurrenskraftigt för utländska företag.